Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

VÝSKUM

Divízia výskumu a vývoja poskytuje svoje služby vo všetkých subsektoroch dopravy. Zameriava sa prevažne na riešenie problematiky strategického a dopravného plánovania, inteligentných a integrovaných dopravných systémov, dopravných prieskumov a dopravného inžinierstva, vrátane spracovania mikro a makro dopravných modelov, ekonomického a finančného hodnotenia dopravnej infraštruktúry, merania a posudzovania vplyvu dopravy na životné prostredie, dôsledkov klimatických zmien a ich vplyvu na dopravné projekty, systémov manažmentu aktív správcov infraštruktúry, bezpečnosti dopravy, diagnostiky a pasportizácie dopravnej infraštruktúry a ďalších. Výskumne pôsobí v nasledujúcich druhoch dopravy:

 

 

 


 

Ing. Štefan MACHCINÍK, PhD.

zástupca riaditeľa Divízie výskumu a vývoja,
projektový manažér

KONTAKT: 00421/41/ 5686 337

Ing. Michal DORČÍK

projektový manažér

KONTAKT: 00421/41/ 5686 412

 

Ing. Ľubomír VOLNER

projektový manažér

KONTAKT: 00421/41/ 5686 332
volner@vud.sk

 

 

 

Divízia výskumu a vývoja
 

Ing. Roman ONDREJKA, PhD.
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 210

 

VÝSKUMNÉ CENTRÁ

 

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 • Alfa 04 a.s.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno
 • Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
 • Deloitte
 • Dopravoprojekt, a.s.
 • EUROVIA SK, a.s.
 • Zobraziť viac

 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
 • Automatická mobilná stanica - monitorovanie kvality ovzdušia, hluku a vibrácií, ktorá obsahuje aj prídavné prístrojové vybavenia na monitorovanie meteorologických parametrov, hluku z dopravy, vibrácií a otrasov, charakteristiky dopravného prúdu a monitorovania prachových častíc
 • ASD (automatické sčítače dopravy) – realizácia meraní za účelom zaznamenávania charakteristík dopravného prúdu
 • Komplexný kamerový systém - kamery systému UnicamVELOCITY a systému UnicamREDLIGHT za účelom obmedzenia faktorov prispievajúcich k výskytu dopravných nehôd
 

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE
 • PTV VISUM - makroskopické dopravné modelovanie
 • PTV VISSIM - mikrosimulačné dopravné modely a optimalizácie
 • ESRI ArcGIS -  tvorba geograficky lokalizovaných databáz a modelovanie procesov v doprave
 • AIMSUN - (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks) simulácia reálnych prevádzkových podmienok na dopravnej sieti
 • HDM-4 - (Highway and Development Management Tool) - riadenie cestného hospodárstva so zameraním na hodnotenie ekonomickej efektívnosti cestných stavieb a ich údržby a technicko-ekonomické hodnotenie efektívnosti projektov ciest a diaľnic
 • @RISK - analýza rizík prostredníctvom simulačného modelu Monte Carlo, možnosť posúdenie jednotlivých rizík pre správny výber rozhodnutia v neistých podmienkach, kalkuluje napríklad aj citlivosť finančnej, či ekonomickej čistej súčasnej hodnoty (NPV) na fluktuáciu jednotlivých vstupných tokov
 • AutoCAD - vytváranie dvojrozmerných konceptov, detailov, dokumentácie návrhov a základných trojrozmerných návrhov
 • ArcGIS Network Analyst - dynamické modelovanie s využitím realistických vstupných podmienok, optimalizácia dopravných prieskumov
 • Transyt - návrh, modelovanie a optimalizácia komplexných dopravných sietí
 • MEFA - kalkulácia emisií na základe dopravných údajov (dopravné modelovanie, ASD) a parametrov komunikácie
 • Hluk+ - vytváranie presných modelov hlukových emisií, výpočtu podrobných izofón a emisných diagramov