Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

VODNÁ A LETECKÁ DOPRAVA

Vodná doprava

Rozvoj vodnej dopravy

 • štúdie realizovateľnosti obnovy/modernizácie vodných ciest,
 • technické analýzy parametrov plavebnej dráhy,
 • stratégie financovania údržby a rekonštrukcie vodných ciest a prístavov,
 • analýza návratnosti investícií na rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúcich verejných prístavov,
 • odborné posúdenie návrhov na výstavbu nových prístavných a prekládkových kapacít nákladnej a osobnej vodnej dopravy,
 • štúdie realizovateľnosti nových prístavov na vodných cestách SR,
 • spracovanie konceptov vzdelávania členov lodných posádok v povodí Dunaja v zmysle jednotných štandardov platných na dunajskej a rýnskej vodnej ceste,
 • spracovanie návrhu vytvorenia podmienok pre vstup významných tovarových operátorov,
 • implementácia telematických a riečnych informačných systémov,
 • analýza možností zavedenia inovatívnej technológie do riadenia lodnej/prístavnej prevádzky,
 • zhrnutie a transfer poznatkov nadnárodných organizácií, ktoré pôsobia vo vodnej doprave v podunajských štátoch,
 • analýza možností riešenia a vybavenia vodných ciest a prístavov pre vnútrozemskú obchodnú a rekreačnú plavbu.

Bezpečnosť a ekológia

 • expertízy v oblasti odpadového hospodárstva zamerané na plavidlá prevádzkované na Dunaji,
 • analýza využívania alternatívnych palív v lodnej doprave,
 • monitoring a vyhodnotenie negatívnych dopadov vnútrozemskej lodnej dopravy na životné prostredie,
 • návrh možností zabezpečenia ochrany prepravovaných nákladov počas lodnej prepravy.

 

 
 

 

 Letecká doprava

Rozvoj a rast výkonnosti leteckej dopravy

 • tvorba stratégií udržateľného rastu výkonov v leteckej osobnej a nákladnej doprave,
 • štúdie skvalitnenia letiskovej infraštruktúry pre leteckých dopravcov, umožnenie tranzitu a transferu cestujúcich a nákladu,
 • technicko-ekonomické analýzy rozširovania kapacít letiskovej infraštruktúry,
 • finančné a ekonomické modely malých medzinárodných letísk.

Navigačné systémy

 • podpora využívania globálnych navigačných systémov (GNSS) v civilnom letectve,
 • štúdie a analýzy využívania zariadení GNSS v civilnom letectve pre VFR a IFR lety. 

Analýzy vplyvov na životné prostredie

 • analýza vplyvov leteckej dopravy na životné prostredie,
 • posúdenie možností znižovania spotreby paliva a emisií,
 • analýza možností znižovania negatívnych vplyvov externalít v okolí letísk.

Letecký bezposádkový systém

 • analýza možností využitia v oblastiach dopravného inžinierstva a dopravného plánovania, riešenia  technického  stavu  dopravnej  infraštruktúry,  manažmentu  bezpečnosti  cestnej  premávky  a riadenia  krízových  situácií v doprave v čase mimoriadnych udalostí prostredníctvom špecializovanej dronovej jednotky,
 • vyhodnotenie potenciálu využitia bezpilotných lietadiel v oblasti podpory rozhodovania v doprave, vrátane jej real-time riadenia a podpory vývoja rozhodovacích algoritmov využiteľných v dopravných informačných systémoch.


 

 

 

 


 Významné projekty:

  CaBilAvi 
Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU

Výskumno-vývojový projekt financovaný EÚ v rámci programu Horizon 2020, zameraný na zvyšovanie povedomia o využívaní GNSS - systému EGNOS vo všeobecnom letectve.

 

Divízia výskumu a vývoja
 

Ing. Roman ONDREJKA, PhD.
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 210